Parkering Halland

Överklaga en kontrollavgift

Har du eventuella invändningar mot din kontrollavgifts utfärdande skall överklagan ske skriftligt inom 3 dagar från dess att kontrollavgiften skrevs. I din överklagan måste följande uppgifter finnas med

 • Ärendenummer
 • Registreringsnummer
 • Namn och adress till den som överklagar
 • Skriftlig motivering
 • Bifogade kopior på alla handlingar du vill åberopa

 

Följande är exempel då det kan finnas anledning att överklaga
och som kan leda till att kontrollavgiften avskrivs:

 • Formella fel på kontrollavgiften eller på skyltningen på platsen
 • Egen eller nära anhörigs akuta sjukdom (läkarintyg kommer att krävas)
 • Fordonet anmält stulet vid tidpunkten för överträdelsen (polisanmälan krävs)
 • Akut fel på fordonet där det kan styrkas att åtgärder vidtagits för flyttning av fordonet (sådan förflyttning skall ske tämligen omgående)

Övriga omständigheter blir ofta svåra att hävda vid överklagan.

Följande är inte anledningar som leder till att ett ärende avskrivs

 • Parkeringsskiva saknas/ej synlig
 • Parkerad längre än tillåten parkeringstid
 • Giltigt p-tillstånd saknas/ej synligt
 • Stannande/parkering på parkeringsplats för rörelsehindrade där särskilt parkeringstillstånd erfordras
 • Parkerad på förhyrd/reserverad plats
 • Parkerad på p-plats för besökande
 • Parkering på p-plats reserverad för visst fordonsslag
 • Ej parkerad inom markerad plats
 • Förbud att parkera Område (tidigare Zon)